Miljöpolicy

Övergripande

Wino Holding AB är ett småländskt bolag med affärsidé att:

 • Äga och utvecklar företag inom byggbranschen.
 • Verksamheten ska präglas av gott affärsmannaskap och högt medarbetarvärde.
 • Ständigt bli bättre förvaltare av visioner och entreprenörskap.

Genom Wino Holdings vision: en komplett samarbetspartner inom byggnation med personlighet, kvalitet och kundens bästa i fokus vill Wino Holding att visionen ska integreras hos alla bolag i koncernen. Den övergripande miljöpolicyn omfattar samtliga bolag i Wino Holding koncernen. Följande sektion syftar på Wino Holding som moderbolag, ramverk eller dotterbolagens egen miljöpolicy:

 • Miljöpolicyn ska följas av moderbolag, dotterbolag samt andra intressenter där så är tillämpligt.
 • Dotterbolaget ansvarar för att följa de riktlinjer som är uppsatta av moderbolaget och dotterbolagets styrelse/företagsledning.
 • Dotterbolaget ansvarar för att skapa en miljöpolicy anpassad till bolagets miljöpåverkan, miljömål och möjlighet till handling.
 • Baserat på Wino Holding AB:s miljöpolicy ska varje enskild styrelse och företagsledning i dotterbolagen ta ansvar för genomförandet och uppföljningen av sin egen miljöpolicy.


Miljömål
Wino Holdings miljöpåverkan är varierande då moderbolagets affärsidé utgår ifrån att långsiktigt investera i bolag med olika verksamhetsinriktningar. Moderbolagets egen verksamhet bedrivs från bolagets huvudkontor i Stockaryd, Sverige, där ambitionen är att moderbolagets miljöavtryck ska vara så minimala som möjligt. Miljöarbetet ska integreras i bolaget på följande vis:

 • Wino Holding koncernen ska agera som förebild i hållbarhetsfrågor.
 • Moderbolaget bär ansvaret att vägleda dotterbolagen i koncernen kring miljöarbete och på så sätt skapa rätt förutsättningar för en hållbar utveckling.
 • Miljöaspekter är väsentliga vid investeringsprocesser och beslut kring förvärv av bolag.
 • Genom Wino Holdings vision en komplett samarbetspartner inom byggnation med personlighet, kvalitet och kundens bästa i fokus har samtliga bolag som krav att miljöfrågor ska diskuteras regelbundet av styrelse och företagsledning som en del av hållbarhetsarbetet.

Miljömål för bolagen i Wino Holding koncernen:
I enlighet med Agenda 2030 och FN:s globala mål, uppsatta för en hållbar utveckling, ska Wino Holding ha följande miljömål för samtliga bolag i koncernen:

 • Årligen minska energiförbrukningen i relation till nettoomsättningen
 • Endast använda förnybar energi år 2030
 • Förebygga och reducera föroreningar och användningen av skadliga ämnen.
 • Säkerställa att miljöperspektivet är en del av alla affärsbeslut.

Miljöarbetet för dotterbolag
Dotterbolagen i koncernen ska tillämpa en miljöpolicy som beskriver hur bolaget arbetar med miljöfrågor. Miljöpolicyn ska konkretisera vilka processer i företaget som har störst miljöpåverkan och vilka miljömål som bolaget har. I miljöpolicyn ska även specificeras hur bolaget ska agera för att uppnå de miljömål som har beslutats. Miljöarbetet samt policy ska årligen rapporteras och utvärderas. Det årliga utfallet skapar därmed underlag för ständiga förbättringar.

2023-05-15
Styrelsen i Wino Holding AB

Mer om oss

Rulla till toppen