Uppförandekod

Det tar tid att bygga framgångsrika företag. Den framgången skapar Wino Holding genom att alltid sträva efter att vår vision ”en komplett samarbetspartner inom byggnation med personlighet, kvalitet och kundens bästa i fokus” alltid är under utveckling.

Vi arbetar såväl operativt som strategiskt med aktiviteter som främjar den långsiktiga verksamheten. Det innebär också att vi följer de lagar och regler som styr koncernens aktiviteter. Syftet med uppförandekoden är att den skall vara heltäckande men samtidigt enkel att följa. Wino Holdings uppförandekod är inspirerad av och tar sin utgångspunkt i de 10 principerna inom FN:s Global Compact.

Arbetet med koncernens uppförandekod utgår ifrån våra grundpelare:

  • aktivt ägande
  • långsiktigt perspektiv
  • hållbar utveckling

Ramverk för koncernens arbete med uppförande

Omfattning
Wino Holding-koncernens uppförandekod har antagits för att understryka de principer som styr koncernens förhållande till medarbetare, affärspartners och andra intressenter. Uppförandekoden gäller för samtliga styrelsemedlemmar och anställda inom Wino Holding-koncernen. Dotterbolag kan dock ha uppförandekoder, utöver koncernens kod, vilka är anpassade till den egna verksamheten. Wino Holding-koncernens uppförandekod skall ses som ett ramverk och ett minimum för respektive bolag i koncernen.

Ledande befattningshavare har ett särskilt ansvar att framstå som förebilder och stödja Wino Holding-koncernens vision, ledord samt uppförandekod.

Wino Holding uppmanar alla sina affärspartners att tillämpa dessa principer. Vid utvärdering av affärspartners tillämpas detta dokument.

Affärsetik och anti-korruption
I alla länder där Wino Holding bedriver verksamhet ska lagar och regler i respektive land tillämpas. I de fall lagstiftningen inte ger vägledning tillämpas egna normer, vilka bygger på koncernens kärnvärden och kultur. Wino Holding-koncernen ska inte erbjuda affärspartners eller myndigheter belöningar eller fördelar som bryter mot gällande lag. Wino Holding-koncernens medarbetare får inte ta emot betalningar, gåvor eller andra former av ersättningar från en tredje part som kan påverka objektiviteten i affärsbeslutet.

Redovisning och rapportering
Wino Holding-koncernen ska alltid redovisa enligt vedertagna redovisningsprinciper och redovisningen måste visa transaktionerna på ett korrekt och icke-missvisande sätt. Wino Holding-koncernens redovisning ska vara sanningsenlig och följa gällande regelverk i respektive land.

Mänskliga rättigheter
Wino Holding-koncernen stöder och respekterar internationella mänskliga rättigheter och arbetar för att brott mot mänskliga rättigheter inte förekommer.

Likabehandling
Wino Holding-koncernen rekryterar och behandlar medarbetare på ett sätt som inte är diskriminerande avseende kön, religion, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, fackförenings- eller annan föreningstillhörighet, socialt eller etniskt ursprung. Wino Holding-koncernen uppmuntrar mångfald på alla nivåer i koncernen.

Arbetskraft
Arbete som utförs av barn eller genom tvång eller hot om våld accepteras inte av Wino Holding-koncernen. Lägsta ålder för anställning är den ålder man uppnått då den obligatoriska skolgången avslutats. Wino Holding-koncernen ska respektera organisationsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar och avtal.

Miljö
Wino Holding-koncernens produkter, tjänster och processer har som målsättning att utformas på ett sätt som effektivt utnyttjar energi och råvaror samt minimerar avfall och restprodukter över produktens livslängd. Wino Holding-koncernen har en övergripande miljöpolicy men respektive affärsområde utformar en egen miljöpolicy som, utöver ramverket, också är anpassad till den egna verksamheten. Wino Holding-koncernen ska undvika material och metoder som kan medföra miljö- och hälsorisker i de fall alternativ är tillgängliga.

Chefer och medarbetares ansvar
Wino Holding-koncernens chefer ansvarar för att informera och presentera innehållet i detta dokument till sin organisation. Cheferna ska också uppmuntra medarbetare att rapportera beteenden som inte är förenliga med dessa principer. Uttryckligt eller underförstått godkännande av tvivelaktiga handlingar tolereras inte.

Visselblåsning
Wino Holding-koncernen förespråkar ett transparent företagsklimat och en hög affärsetisk nivå där alla medarbetare har en nyckelroll för att fånga upp eventuella oegentligheter som behöver korrigeras.

Brott mot denna uppförandekod eller andra oegentligheter ska rapporteras konfidentiellt till närmaste chef. Om man vill slå larm anonymt görs det genom Wino Holding-koncernens visselblåsarsystem genom direkt kontakt med Wino Holding AB:s styrelseordförande Richard Nordh via telefon +46 70 856 48 61 eller via mail, richard@winoholding.se

Denna uppförandekod ska tillämpas fortlöpande och bristande efterlevnad kan leda till disciplinära åtgärder.

Löpande uppdatering

Detta dokument har antagits av styrelsen i Wino Holding AB och kommer löpande uppdateras med nya krav, riktlinjer eller regler och ny lagstiftning.

2023-05-15
Styrelsen i Wino Holding AB

Mer om oss

Rulla till toppen